De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

De code is een verbreding van de eerder opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaaksector en glazenwassersbranche. Deze verbrede code past in de lijn van het sociaal akkoord de code uit te breiden naar andere sectoren.

Deze verbrede code is opgesteld door betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en makelaars in de dienstverlenende schoonmaak- en glazenwassers, catering, beveiliging en uitzendbranches vanuit de gezamenlijke overtuiging dat een verandering in marktgedrag nodig en wenselijk is. In goede, maar juist ook in minder goede economische tijden is het belangrijk dat partners met elkaar samenwerken om de kwaliteit hoog te houden en is de inzet van medewerkers optimaal. Deze code wijst de weg naar zakelijke transacties op basis van vertrouwen en goede prijs-kwaliteit verhoudingen met oog voor sociale belangen.

De code staat open voor alle organisaties in Nederland. Marktpartijen in alle vergelijkbare situaties kunnen zich aansluiten, mits zij bereid zijn de code te implementeren.

Alvorens een sector zich kan aansluiten zijn er afspraken gemaakt tussen cao-partijen. Die afspraken gaan over paritaire controle naleving cao, faciliteiten voor vakbonden om kaderleden te kunnen scholen en om naleving van de code te kunnen controleren en toegang tot de werkvloer voor de vakbonden die cao-partij zijn om met werknemers te kunnen spreken.

De code is richtinggevend, de nadruk ligt op de toepassing, het committeren van zoveel mogelijk partijen, het feitelijk beïnvloeden van verantwoordelijk marktgedrag en het realiseren van (zichtbare) verbeteringen op de werkvloer.

Partijen streven een uniforme benadering na ten aanzien van verantwoordelijk marktgedrag. Vergelijkbare initiatieven worden onder deze code ingebracht.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is als volgt onderverdeeld:
  1. Algemene principes: Partijen die deze code ondertekenen hanteren de principes die hieronder zijn verwoord. Ze geven nadere invulling aan het moreel appèl.

  2. Opdrachtgeverschap: Opdrachtgevers zijn in hun rol als inkoper, inlener en contract­verant­woordelijke mede­verant­woordelijk voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

  3. Opdrachtnemer- en werkgeverschap: Werkgeverschap en opdrachtnemerschap is gecombineerd in één dienstverlener en kent dus een dubbele verantwoordelijkheid. Het maakt niet uit of de daadwerkelijke dienstverlener de hoofdaannemer zelf is of een onderaannemer. De hoofdaannemers - hier genoemd: bedrijven - blijven verantwoordelijk voor het geheel.

  4. Werknemerschap.

  5. Goed makelaar- en adviseurschap: Makelaars/adviseurs worden aangesproken in hun rol als makelaar en adviseur voor opdrachtgevers of bedrijven, waarbij zij tevens oog hebben voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

  6. Medewerking van andere betrokkenen.

  7. Branchespecifieke dienstverlening.

  8. Implementatie en naleving.

Voor meer informatie kunt u hier de brochure 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag' downloaden.