Aanbesteden doe je zo

Praktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector en consessies

Auteurs: mr. Hein van der Horst; mr. drs. Mary-Ann Schenk

Nederlands | Paperback | ISBN 9789492610416 | 14 juni 2018 | 556 pagina's | 5e herziene editie

Samenvatting

Sinds de zomer van 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht. Het aanbestedingsrecht is steeds volop in beweging. Bovendien is aanbestedingswetgeving complex. En dat komt niet alleen doordat de regelgeving moeilijk toegankelijk is, maar ook door de gestage stroom van jurisprudentie. De oorzaak is vooral dat overheidsinkoop primair een bedrijfseconomische activiteit is in een 'knellende juridische jas'. Met als gevolg dat rechtmatigheid vaak belangrijker is dan doelmatigheid, terwijl beide beginselen hand in hand gaan.

Deze vijfde druk van dit handboek is een actualisering van de vierde druk (2016). Bijzonder aan dit handboek is, dat het niet alleen aanbestedingen van de klassieke overheid, de nutssector en concessies behandelt, maar ook defensie en veiligheidsopdrachten.

Aan de orde komen onder meer:

 1. de voorbereiding op de aanbesteding, deze fase van het inkoopproces is vaak onderbelicht;

 2. de wijze van specificeren, functioneel of technisch;

 3. het ontwikkelen van inkoopstrategieƫn;

 4. het uitvoeren van diverse risicoanalyses, contractvormen, duurzaamheid;

 5. opdrachten wel of niet samenvoegen;

 6. de verschillende aanbestedingsprocedures;

 7. voor- en nadelen van verschillende gunningsmethodes en motiveren van beslissingen.

Legio praktijkvoorbeelden en in begrijpelijke taal geschreven jurisprudentie verduidelijken de 'wereld' achter de aanbestedingsvoorschriften. Een uitgebreid trefwoorden- en jurisprudentieregister geeft de lezer snel toegang tot de onderwerpen waarnaar hij of zij op zoek is.

De auteurs benaderen aanbesteden vanuit het bedrijfseconomische inkoopproces, zodat deze materie ook toegankelijk wordt voor inkopers, projectmanagers, beleidsambtenaren en inschrijvers. Voor bedrijven biedt dit praktische handboek inzicht in de 'keuken' van de inkopende overheid en nutsbedrijven en kan het als een 'reisgids' door het 'aanbestedingsland' worden beschouwd. Door de praktische benadering is dit handboek uitermate geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk begeleiden sinds begin jaren negentig overheden en nutsbedrijven bij complexe aanbestedingsvraagstukken, zowel inkooptechnisch als aanbestedingsrechtelijk.

Een inkijkexemplaar van het boek vindt u hier.


Aanbestedingsrecht voor overheden

Naar een maatschappelijk verantwoord aanbestedingsbeleid

Auteurs: mr. M. J. J. M. Essers; mr. C. A. M. Lombert

Nederlands | Hardcover | ISBN 9789035248038 | 01 september 2016 | 864 pagina's | 5e volledig herziene druk

Samenvatting

Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen werken. In deze geheel herziene vijfde druk wordt op praktische en overzichtelijke wijze het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht behandeld.

In deze vijfde druk wordt veel aandacht besteed aan de Aanbestedingswet, zoals gewijzigd op 1 juli 2016, en de rechtspraak vanaf 2000 tot en met begin 2017 en aan de in de rechtspraak behandelde praktijkvoorbeelden. Verder komen alle voor de praktijk relevante onderwerpen aan de orde, zoals de wijze van voorbereiding en uitvoering van een aanbestedingsprocedure, de werkingssfeer van het aanbestedingsrecht en de mogelijkheden om besluiten van aanbesteders voor de rechter aan te vechten.

Bij de behandeling van aanbestedingsprocedures wordt gewerkt met handige stappenplannen. Meer nog dan in vorige drukken wordt ten behoeve van bestuurders en beleidsmedewerkers aandacht besteed aan het aanbestedingsbeleid. Verder zijn er onderdelen van het boek gewijd aan het aanbestedingsrecht voor speciale-sectorbedrijven en aan het mededingingsrecht.


Inleiding ICT en recht

Auteurs: S. L. Gellaerts; C. M. Jobse

Nederlands | Paperback | ISBN 9789013166736 | 24 augustus 2022 | 248 pagina's | 7e druk

Samenvatting

Er gaat geen dag voorbij zonder dat wij in aanraking komen met ICT. Techniek is simpelweg verweven met ons dagelijkse leven. Tegelijkertijd brengen deze technologische ontwikkelingen ook juridische uitdagingen met zich mee. Het veelal statische recht moet immers flexibel mee kunnen buigen met deze veranderlijke realiteit.

Inleiding ICT en recht vormt voor studenten een complete en actuele introductie tot alle relevante rechtsgebieden op het fascinerende snijvlak tussen ICT en recht. Het studieboek helpt hen recht toe te passen binnen de dynamiek van steeds snellere technologische ontwikkelingen. Het recht biedt hiervoor weliswaar voldoende flexibiliteit, mede dankzij de technologieneutrale benadering van diverse bepalingen en de vele open normen in het recht. Toch vraagt een dergelijke open benadering wel om een specifieke en soms technische invulling van het recht.

De lezer wordt geprikkeld om ICT-toepassingen te analyseren vanuit het bestaande recht. Je leert bestaande kennis aan te grijpen om zowel huidige als toekomstige technologieƫn in een juridisch kader te plaatsen. De titel geeft inzicht in veelgebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals:

 1. Telecommunicatierecht;

 2. Privacyrecht;

 3. Intellectueel eigendomsrecht;

 4. Contractenrecht;

 5. Strafrecht.

Deze vernieuwde 7e druk staat stil bij actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en legal tech. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor e-commerce en de rol van de overheid met betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden ICT-toepassingen besproken en nader uitgelegd. Hierdoor kan bestaande kennis worden gebruikt voor een juridische analyse van zowel bestaande als toekomstige technologieƫn.

Een inkijkexemplaar van het boek vindt u hier.


Best practice - CATS CM® versie 4

Van werken aan contracten naar contracten die werken

Auteurs: Linda Tonkes; Gert-Jan Vlasveld

Nederlands | Paperback | ISBN 9789401806022 | 18 februari 2020 | 190 pagina's | 1e editie

Samenvatting

Dit boek beschrijft de methode CATS CM®, versie 4 voor het managen van contracten en is toe te passen binnen private en publieke organisaties, bij opdrachtgevers en leveranciers.

Contractmanagement is het realiseren van de met het contract beoogde doelstellingen door tijdens de uitvoeringsfase van een contract, proactief invulling te geven aan alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven, het management van de risico’s, het oplossen van alle onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en hiaten en het verzorgen van de gewenste wijzigingen in het contract.

CATS CM® biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Het beschrijft de uitgangspunten, de rollen, de aandacht­punten voor de contractmanager en de te volgen werkwijze. Naast een beschrijving van de methode biedt CATS CM® versie 4 ook handvatten voor de implementatie van contractmanagement zowel voor beleid als proces.

Een groot aantal organisaties heeft CATS CM® inmiddels geselecteerd als basis voor hun contractmanagementproces. Mede op basis van hun ervaringen met CATS CM® is deze nieuwe versie 4 ontstaan. CATS CM® versie 4 gaat net als voorgaande edities uit van het standpunt dat het managen van een contract in uitvoering, aan beide kanten van het contract (opdrachtgever Ć©n leverancier) sterke overeenkomsten vertoont en dus het best in samenhang wordt beschreven. Dit boek is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor, dan wel te maken heeft met contracten in uitvoering: contractmanagers, businessmanagers, deliverymanagers, projectmanagers, servicemanagers, facilitymanagers, inkopers, inkoopmanagers, compliance managers, risicomanagers, accountmanagers, salesmanagers en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het contract.

Een inkijkexemplaar van het boek vindt u hier.


Risicomanagement ontmoet contractmanagement

Contractmanagement als inzet voor succes!

Auteurs: C. M. van Velsen; mr. ing. J. van der Puil
Co-auteurs: ir. J. C. Corts; mr. dr. L. C. P. Broos; R. Ruepert; ing. F. G. A. Weijers

Nederlands | Paperback | ISBN 9789493196421 | 19 november 2020 | 312 pagina's | 1e editie

Samenvatting

In de huidige samenleving die de laatste decennia op het 'marktmechanisme neoliberalisme' is ingericht, is het simpelweg noodzaak geworden om snel te kunnen schakelen en de 'time-to-market' zo kort mogelijk te houden. De levenscycli van producten, diensten en processen volgen elkaar razendsnel op. Efficiency en effectiviteit zijn leidend geworden in al ons handelen.

Door deze economische ontwikkeling is het vakgebied 'procurement' zo breed geworden dat de noodzaak tot opdeling van de inkoopfunctie in meerdere organisaties is ingevoerd. De functie van de inkoper is doorontwikkeld en opgedeeld in meerdere gespecialiseerde rollen, die door verschillende medewerkers al dan niet centraal of decentraal worden uitgevoerd. Een van deze rollen is die van Contractmanager waar een groei naar volwassenheid van deze functie een noodzaak is geworden.

De leden van de Vereniging voor Inkoop en Risicomanagement (VIER) hebben zich laten inspireren en motiveren om een antwoord te geven op de vraag: "waarom krijgt de Contractmanager een contract toebedeeld waarmee hij zich moet zien te redden zonder bij de ontwikkeling van het contract betrokken te zijn?"

Dit boek is het resultaat van de inventarisatie van de behoefte aan kennis van Contractmanagement en de ervaring van inkoopprofessionals op het snijvlak van Inkoop-, Risico- en Contractmanagement.


Excellent onderhandelen

Een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling

Auteurs: Roger Fisher; William Ury
Co-auteur: Bruce Patton

(Harvard Negotiation Project)

Taal: Nederlands | Paperback | ISBN 9789047000280 | 12 maart 2010 | 288 pagina's | 31e editie

Samenvatting

De praktische gids voor het best mogelijke resultaat in elke onderhandeling.

Principieel onderhandelen is op zoek gaan naar de oplossing die voor beide partijen optimaal is. Je scheidt de mensen van het probleem en zoekt gezamenlijk naar een win/win-oplossing. Anders dan bij de meeste boeken over onderhandelen, ben je met Excellent onderhandelen in het voordeel als de 'andere partij' het ook gelezen heeft!

Excellent onderhandelen is al ruim veertig jaar hĆ©t standaardwerk op het gebied van principieel onderhandelen. Niet voor niets, want of je nu een gesprek met de huurbaas hebt of in gerechtelijke procedures verwikkeld bent — in Ć”lle onderhandelingssituaties bewijst dit model z'n dienst. Er zijn wereldwijd inmiddels vijf miljoen exemplaren van verkocht, in twintig talen.