De laatste jaren is het aantal geschillen en rechtszaken over aanbestedingsprocedures toegenomen en dat heeft interessante jurisprudentie opgeleverd. Hierdoor lijkt het erop dat aanbesteden steeds meer een zaak is geworden voor juristen. Dergelijke geschillen monden vaak uit in langdurige bodemprocedures omdat een uitspraak in kort geding slechts een eenvoudig geschil betreft. Het belang van de aanbestedende dienst wordt afgewogen tegen het belang van de individuele inschrijver. Die laatste trekt nogal eens aan het kortste eind, zo blijkt uit periodiek onderzoek.

In de Aanbestedingswet 2012, artikel 4.27 is geregeld dat er een onafhankelijke Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is ingesteld die niet-bindende adviezen geven over aanbestedingsgeschillen. Hiermee wordt beoogd dat experts in korte tijd een oordeel vellen over geschillen die vervolgens zonder rechtsgang worden beslecht. Zo wordt het aantal zaken zonder arbitrale tussenkomst verminderd waardoor het juridisch apparaat wordt ontlast. Het staat partijen overigens wel vrij om het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts naast zich neer te leggen en om alsnog een rechtszaak aan te spannen.

Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De taken, samenstelling en werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn beschreven in het Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Doel en taak

Het doel van de Commissie van Aanbestedingsexperts is door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. Dat kan bijdragen aan de verdere verbetering van de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk en het teweegbrengen van een leereffect bij ondernemingen en aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven.

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft de taak te bemiddelen tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding en het geven van niet-bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding. Een en ander is vastgelegd in het Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie van Aanbestedingsexperts werkt onafhankelijk en onpartijdig. Voordat een ondernemer zich kan wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts, moet eerst de klacht eerst zijn gemeld bij de aanbestedende dienst. Het indienen van een klacht heeft in principe geen opschortende werking. Het lukt de Commissie van Aanbestedingsexperts doorgaans niet om binnen de stand-still periode van 20 dagen tot een oordeel te komen. De aanbestedende dienst krijgt, indien mogelijk, het verzoek om de gunningsbeslissing uit te stellen.

Klachtenmeldpunt

Volgens het voorstel voor de klachtenregeling moeten de aanbestedende diensten intern een klachtenmeldpunt instellen. Van de marktpartijen wordt verwacht dat zij eerst proactief vragen stellen over onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten. Pas als de vraag in de Nota van Inlichtingen onduidelijk, onjuist of helemaal niet wordt beantwoord, dan is er aanleiding om een klacht in te dienen. De klager dient zich met zijn klacht eerst te wenden tot het interne klachtenmeldpunt van de aanbestende dienst. Dat betekent dat het klachtenmeldpunt voortvarend tot een oordeel moet komen wil de onduidelijkheid tijdig voor potentiele gegadigden/inschrijvers naar tevredenheid worden opgelost. De aanbestedende dienst loopt het risico dat de procedure op het laatste moment moet worden aangepast.

Rechtsgang

De ondernemer kan zijn klacht nog altijd in een kort geding voorleggen aan de rechter. Dat moet binnen de stand-still periode gebeuren om te voorkomen dat hij zijn rechten heeft verloren. Indien een klacht aan de rechter wordt voorgelegd, dan kan de Commissie van Aanbestedingsexperts besluiten om de behandeling te staken.

Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

Hieronder staat een compleet overzicht (laatst bijgewerkt op 16 juni 2024) van de uitgebrachte adviezen van de Commissie van Aanbestedings­experts:


INHOUDSOPGAVE

ADVIESNR. TITEL DATUM
(jaar-maand-dag)
Onvoldoende gelijk speelveld. (De zittende leverancier wordt bevoordeeld door de eisen die de aanbesteder stelt.)
2024-03-15
Verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke ondernemer.
2024-03-01
Onterecht beroep op uitzondering technische redenen.
2024-04-29
Eisen aan afmetingen van te leveren armaturen zijn niet transparant en leiden mogelijk tot een ongerechtvaardigde belemmering van de openstelling van de opdracht voor mededinging.
2023-11-13
Intrekken gunningsbeslissing inhuuropdracht uitgezet binnen een dynamisch aankoopsysteem (DAS).
2024-04-11
Er lijkt geen sprake te zijn van een realistische raming.
2023-09-13
Aanbesteder heeft voldaan aan onderzoeksplicht naar lage inschrijfsom.
2023-11-20
Aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aw 2012 bedoelde percelenregeling.
2024-03-05
Klachten over inhuuropdracht voor een adviseur onder een dynamisch aankoopsysteem (DAS).
2023-12-21
Had aanbesteder de opdracht Europees moeten aanbesteden?
2023-12-21
Motivering splitsingsgebod.
2024-03-05
Opdracht valt niet onder scope van raamovereenkomst en voorwaarden van raamovereenkomst zijn onvoldoende bepaald.
2023-11-20
Samenvoeging vanwege een belang buiten de scope van de opdracht is onnodig.
2024-03-05
Geen sprake van duidelijk grensoverschrijdend belang.
2023-11-23
Perikelen rondom inhuuropdracht(en) onder dynamisch aankoopsysteem (DAS).
2023-11-10
Onduidelijk hoe het begrip 'referentieproject' moet worden uitgelegd. En mogelijke vermenging van eisen?
2023-12-06
Is er sprake van het delen van bedrijfsvertrouwelijke informatie waardoor het gelijke speelveld geschonden is?
2023-07-20
Honorarium voor ontwerpopdracht gegeven, maar geen definitieve bouwsom voor het te realiseren werk: ontwerpopdracht onvoldoende bepaald?
2023-12-21
Gunningscriterium niet transparant en schending onderzoeksplicht marktconformiteit inschrijfprijs.
2023-06-28
Geen sprake van 'technische reden'.
2023-09-04
Vallen álle overspanningswerkzaamheden onder bestaand onderhoudscontract?
2023-03-27
Motivatie van de gunningsbeslissing voldoet op onderdelen niet.
2023-01-26
Gunningsbeslissing voldoet niet en aanbesteder houdt zich niet aan eigen (beoordelings)regels.
2023-06-15
Verhoging tarief niet vanwege onvoorziene omstandigheid.
2023-03-21
Vragen door ondernemer ten onrechte onbeantwoord gelaten door aanbesteder en belangrijkste voorwaarden van de opdracht niet aanzienlijk gewijzigd.
2022-12-14
De enkele omstandigheid dat sommige inschrijvers migratiekosten moeten maken en andere niet, maakt niet zonder meer dat sprake is van een schending van het gelijke speelveld.
2023-05-08
Onvoldoende motivering voor geheimhouding inhoud en verstrekking opdracht.
2023-03-09
Motivering van beslissing tot samenvoegen opdrachten onvoldoende.
2022-11-08
Geen schending van transparantiebeginsel door onduidelijk beoordelingskader en onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing.
2022-12-22
Verplichting tot handhaving onduidelijke eis? Niet vast te stellen of sprake is van wezenlijke wijziging.
2023-02-02
Klacht over 'te luxe' technische specificaties ongegrond.
2022-10-26
Onacceptabele beperking van de markt en onjuiste kwalificatie soort opdracht? Opdracht onvoldoende bepaald, heraanbesteding ligt in de rede.
2022-07-21
Motivering clusterverbod.
2022-12-23
Geen betrekking Aw 2012, wel leereffect.
2022-07-21
Geen disproportionele kwalificaties, geen onredelijke risicotoerekening, geen onjuiste of onredelijke risicoallocatie.
2022-10-05
Geen verplichting verlenging inschrijftermijn, geen sprake van onttrekking Richtlijn.
2022-07-21
Beroep op artikel 2.32 Aw (ontbreken mededinging wegens technische redenen) slaagt niet.
2022-10-28
Discriminatoir subgunningscriterium.
2022-04-28
Proportionaliteit omvangseis referentieproject.
2022-09-20
Inschrijving op SAS-procedure terecht ongeldig verklaard. (sociale en andere specifieke diensten).
2022-05-20
Geen schending clusterverbod, mogelijk onvoldoende toezicht op energieloket.
2022-07-21
Schending verplichting tot motivering keuze voor procedure en toegelaten ondernemer. (Zie ook advies 661.)
2022-07-07
Beoordelingssystematiek leidt mogelijk tot te subjectieve beoordelingen, puntentoekenning niet onbegrijpelijk.
2022-07-21
Toelatingsprocedure of aanbestedingsprocedure?
2022-10-26
Schending verplichting tot motivering keuze voor procedure en toegelaten ondernemer. (Zie ook advies 664.)
2022-07-07
Uitsluiting combinaties niet deugdelijk gemotiveerd.
2022-03-23
Risico dat niet wordt gegund aan economisch meest voordelige inschrijver.
2022-02-17
Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd.
2022-04-15
Reikwijdte motivering gunningsbeslissing.
2022-02-07
Onrechtmatige beoordelingsmethodiek en weigering tenderkostenvergoeding.
2021-12-06
Motivering toereikend, aanbesteder heeft te beschrijven kwaliteitsaspecten duidelijk benoemd in aanbestedingsstukken.
2021-11-09
Klacht motivering niet naleven splitsingsgebod gegrond.
2021-10-20
Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging.
2021-10-20
Disproportionele allocatie risico's.
2021-09-24
SROI-eis niet gesteld ter bevoordeling specifieke onderneming.
2021-09-15
Schending motiveringsplicht.
2021-08-25
Klacht over inschrijfvergoeding visiepresentatie ongegrond.
2021-07-15
Vooringenomenheid aanbesteder en niet voldoen winnaar onvoldoende onderbouwd.
2021-09-02
Aanbesteder heeft raamcontractanten niet verboden in te schrijven als hoofd- en onderaannemer.
2021-08-25
Generieke motivering voor beperkte splitsing in percelen ontoereikend, geen verplichting tot delen verslag marktconsultatie.
2021-06-04
Verzwaring eisen niet in verhouding tot objectief kenbare doelstellingen opdracht.
2021-05-28
Klachten tegen beoordeling en motivering niet gegrond.
2021-06-25
Geen wezenlijke wijziging zolang niet vast staat of beroep op overmacht gerechtvaardigd is.
2021-07-15
Disproportionele eis: gunning én implementatie binnen afgelopen 3 jaar.
2021-08-27
Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen.
2021-07-09
Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen.
2021-07-12
Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen.
2021-06-21
Objectief meetbare criteria nodig voor beoordeling gelijkwaardigheid alternatieven.
2021-06-25
Klachten over niet-besteksconforme uitvoering gegrond bij gebrek aan inhoudelijk verweer aanbesteder.
2021-07-09
Onderaannemers wel aangemeld bij inschrijving.
2021-06-09
Klachten over bevoordeling winnaar, benadeling ondernemer en ongeschiktheid winnaar ongegrond.
2021-07-15
Verplichte overname kudde voor begrazingsdiensten niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
2021-02-26
Eis in kader van specifieke opdracht in dynamisch aankoopsysteem (DAS) i.s.m. Aanbestedingswet 2012.
2021-06-18
Na twee intrekkingen verliest ondernemer derde aanbesteding.
2021-02-11
Beperking mogelijkheid beroep te doen op dezelfde onderaannemer.
2021-02-19
Beroepstermijn intrekkingsbeslissingen, onzorgvuldige raming.
2021-07-12
Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd wegens ontbreken kenmerken en relatieve voordelen winnaar.
2021-02-26
Samenvoeging opdrachten voor tolkendiensten onvoldoende gemotiveerd.
2021-01-18
Ongebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde en beperking ervaring duurzaamheidsmeetsystemen in kader selectie.
2021-03-25
Ongeoorloofde eis bewezen samenwerking verschillende disciplines in één referentieproject.
2021-03-08
Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen.
2021-02-05
Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen.
2021-02-05
Klacht over inschrijfvergoeding structuurontwerp gegrond en over honorariumplafond ongegrond.
2021-07-15
Klacht over Best Value aanpak.
2021-01-04
Proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie.
2020-12-07
Beoordelingssystematiek met veel ruimte voor subjectiviteit.
2020-10-01
Bepaling verwerkersovereenkomst niet proportioneel.
2020-08-27
Afwijking van RAW-systematiek ondoelmatig en disproportioneel.
2021-06-24
Aanbesteder heeft ten onrechte procedure voor sociale en andere specifieke diensten gevolgd.
2020-08-18
Aanbestedingswet 2012 in beginsel niet van toepassing op nationale prijsvraagprocedure.
2020-11-19
Traag betalingsgedrag geen grond voor opschorting prestatie.
2021-04-21
Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd.
2020-08-12
De SROI-verplichting moet volledig binnen de raamovereenkomst worden gerealiseerd.
2020-11-17
Geoorloofde wijziging implementatiedatum als gevolg van de coronacrisis.
2020-08-21
Weigering voorwaarden aan te passen niet disproportioneel.
2021-04-16
Uitnodiging tot inschrijving op 24 december is niet proportioneel.
2020-12-07
Europese aanbesteding in plaats van toelatingsprocedure is toegestaan.
2020-06-22
Aanbesteder vraagt ten onrechte om gelijke ervaring in plaats van vergelijkbare ervaring.
2020-10-13
Onderzoeksplicht aanbesteder bij gerede twijfel over geldigheid winnende inschrijver.
2020-10-13
Ten onrechte geen effectieve rechtsbescherming geboden bij meervoudig onderhandse procedure.
2020-08-10
Aanbesteder weet beslissing om opdrachten samen te voegen voldoende te motiveren.
2020-06-02
Aanbesteder besteedt overheidsopdracht ten onrechte niet Europees aan.
2020-04-24
Was het voldoende mogelijk een certificaat te verkrijgen?
2020-04-07
Onvoldoende motivering voor gunning op laagste prijs.
2020-08-20
Aanbesteder weigert terecht wijziging honorariumpercentage in inschrijving.
2020-02-19
Gunningsbeslissing houdt geen stand wegens diverse gebreken.
2020-01-27
Geen passende maatregelen getroffen in het kader van een belangenconflict.
2020-02-28
Klacht over Rapid Circulair Contracting (RCC) methode gegrond.
2021-01-28
Klacht over (relatieve) rangordemethode gegrond.
2021-02-22
Niet alle beoordelingsaspecten vóór inschrijving bekendgemaakt.
2020-07-20
Transparantiebeginsel van toepassing op financiële herschikkingen tijdens uitvoering raamovereenkomsten in het sociaal domein.
2020-08-10
Motivering gunningsbeslissing: ook relevante kenmerken winnende inschrijvingen vermelden.
2019-10-10
Niet transparant dat sprake was van een meervoudig onderhandse procedure.
2020-07-17
Verklaring aanbesteden en verklaring van de belastingdienst van later datum dan inschrijving.
2020-07-24
Klacht over beoordeling inschrijving ongegrond.
2020-05-15
Voorwaarden voor gunning nadere opdrachten onder raamovereenkomst met één ondernemer onvoldoende bepaald.
2019-09-29
Niet voldaan aan ervaringseis Senior Back-end Developer in een complexe Agile/Scrum omgeving.
2020-07-16
Europese prijsvraagprocedure voor ontwerpopdracht op vijf punten niet proportioneel.
2020-11-19
Uiteenlopende formuleringen in de aanbestedingsstukken en het digitale platform.
2019-07-22
Inschrijving terecht ongeldig omdat te laat over eis is geklaagd.
2020-07-31
Wanneer is loting als selectiemethodiek doelmatig?
2020-09-24
Klacht over (motivering) gunningsbeslissing gedeeltelijk gegrond.
2020-04-17
Gebruik digitaal aanbestedingsplatform ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen aanbevolen.
2019-10-31
Aanbesteder handelt in strijd met het splitsingsgebod.
2020-10-01
Gunningsbeslissing ingeval van Europese aanbesteding van een raamovereenkomst mag niet enkel gebaseerd worden op de uitkomst van een loting.
2019-06-06
Voorbedrukte verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van inschrijver leidt tot ongeldigheid; gebrek leent zich niet voor herstel vanwege strikte uitsluitingsclausule.
2019-05-10
Een klacht over vele knock-out eisen: wel dient de ondernemer zich proactief op te stellen.
2019-05-28
Model K-verklaring zowel bij aanmelding als bij inschrijving gevraagd.
2019-05-09
Motivering beslissing om de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen, houdt stand.
2020-08-10
Gegronde klachten tegen selectiecriteria bij ontwerpopdracht.
2020-08-14
Aanbesteder hoeft niet functioneel te specificeren.
2020-06-15
ICT-aanbesteding: compatibiliteitseis toegestaan?
2019-04-18
Vraag of ontwerp monument moest worden aanbesteed.
2020-02-10
Bekendmaking weging en formules nadere gunningscriteria.
2019-12-20
Inschrijving onterecht terzijde gelegd wegens niet voldoen aan 'Privacy by Design'-eisen.
2019-10-10
Wezenlijke wijzigingen van een concessieovereenkomst voor het plaatsen van reclamedisplays.
2019-09-13
Smaaktest weegt zeer zwaar mee bij aanbesteding koffie-automaten.
2019-07-09
Kosten inschrijving vergoed?
2020-02-03
Welke regels gelden voor toelatingsprocedures?
2019-11-29
Bij indiening van een klacht moet een ondernemer erop letten dat hij tijdig en voldoende onderbouwd klaagt.
2019-02-01
Klacht over relatieve beoordelingsmethode gegrond.
2020-12-18
Ontwerpwedstrijd: beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit geschonden.
2019-04-04
Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?
2018-12-14
Wat is een geïntegreerd contract?
2019-02-28
Te lage bovengrens voor de prijs?
2019-02-22
Gronden voor intrekking meervoudig onderhandse procedure kunnen deze beslissing niet dragen.
2019-02-28
Medewerkers niet verplicht om dienstreizen via de opdrachtnemer te boeken.
2019-01-14
Uitvoeringseis dat het papier moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber.
2019-02-12
Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?
2018-12-14
Locatie-eis: geen strijd met het proportionaliteitsbeginsel.
2019-01-25
Door overheid gesubsidieerde instelling kwalificeert als publiekrechtelijke instelling; ten onrechte niet Europees aanbesteed.
2019-07-25
Opdracht voor het beheer van investeringsfondsen ten onrechte niet aanbesteed?
2019-02-22
De selectiemethodiek is niet proportioneel.
2019-02-27
Verwezen naar merken "of gelijkwaardig", terwijl functionele omschrijving opdracht mogelijk was; deugdelijke grond intrekking aanbesteding.
2018-11-29
Is de offerte tijdig per e-mail ingediend?
2019-02-27
Nadere gunningscriteria niet bekendgemaakt in aankondiging opdracht, maar in Nota van Inlichtingen – in strijd met artikel 2.115 Aw 2012 en artikel 3.6.2. ARW 2016.
2018-12-21
De verplichte inzet van bepaalde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de locatie-eis voor de productielocatie zijn beide discriminatoir.
2018-12-21
Zijn de inschrijvingen van ondernemers terecht door aanbesteder terzijde gelegd?
2018-10-01
Beoordeling van de inschrijving en motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing.
2018-09-28
Is voorschrijven van een on-premise oplossing en verbieden van een SaaS-oplossing toelaatbaar? Ja!
2018-07-27
Onduidelijkheid over aanbieden van SaaS-oplossing naast on-premise oplossing.
2018-07-27
Is de inschrijving van ondernemer ten onrechte ongeldig verklaard?
2018-09-10
Nader kwalitatief gunningscriterium 'Levenscyclusanalyse (LCA)' in strijd met transparantiebeginsel?
2019-01-25
Combinatie van geschiktheidseis en selectiecriteium mag, maar in casu onvoldoende transparant.
2018-06-13
Wezenlijke wijziging van overeenkomst niet aangetoond - geen strijd met artikel 2.163a-2.163g Aw 2012.
2018-06-13
Referenties van meer dan 10 jaar geleden mochten wel ingediend worden.
2018-04-25
Maatvoering te verkopen perceel bouwgrond niet precies bekend - toch voldoende transparant.
2018-04-11
Beroep op technische bekwaamheid van een derde mocht niet na inschrijving gedaan worden.
2018-09-27
Gebruikerstest was wel zorgvuldig, maar de motivering van de uitslag is ondeugdelijk.
2018-09-28
Geen tarief voor junior consultant ingevuld: terecht geen gelegenheid tot herstel geboden en ongeldig verklaard.
2018-03-09
Ten onrechte geen gelegenheid tot herstel geboden bij kennelijke fout in totaalbedrag van de inschrijfstaat.
2018-04-10
Architectendiensten kunnen niet als uniek kunstwerk onderhands gegund worden.
2018-08-03
Verwijzing naar ingetrokken norm voor geleiderails niet transparant.
2018-03-23
Besteksposten in inschrijfstaat in strijd met artikel 01.01.06 lid 2 Standaard RAW 2015 - inschrijving terecht ongeldig verklaard.
2018-01-30
Abnormaal lage prijs? Beklaagde geeft verkeerde uitleg van de inhoud van de opdracht.
2018-08-15
Referentie-eis niet disproportioneel. Gunnen op laagste prijs goed gemotiveerd.
2018-02-13
Ondanks niet perfect prijzenblad is het prijscriterium voldoende transparant.
2018-04-18
Te laat geklaagd over te strenge omzeteis en onredelijke geschiktheidseis.
2018-04-30
Onduidelijk of BRL 2506 certificaat geschiktheidseis of uitvoeringsvoorwaarde is - onvoldoende transparant.
2018-05-28
Klacht over clustering van opdrachten van maaiwerkzaamheden gegrond verklaard.
2018-02-28
Zeer hoog gewicht voor gunningscriterium netwerkdekking niet disproportioneel.
2018-04-24
Klachten over beoordelingsmethodiek en beoordeling ongegrond verklaard.
2018-03-09
Aanbesteding van raamovereenkomst ten onrechte samengevoegd met een concrete opdracht.
2017-12-19
Diverse klachten van een branchevereniging over niet transparante aanbesteding architectuurdiensten gegrond verklaard.
2017-12-18
Verwijzen naar ingetrokken nationale norm mag onder voorwaarden - schending van het transparantiebeginsel.
2018-03-23
Door beklaagde vastgestelde tarieven voor thuishulp zijn niet disproportioneel.
2017-12-15
Business case deelfietsenplan moet ook rekening houden met optiejaar - financieel bedrijfsplan van klager terecht als slecht beoordeeld.
2018-02-27
Overschrijdt beklaagde haar wettelijke taakstelling met de aanbestedingsprocedure?
2017-11-28
Bovengrens voor kostprijs niet disproportioneel. Geen gelijk speelveld door achterhouden van informatie.
2017-11-17
Prijsbijlage ontbreekt bij inschrijving. Terecht ongeldig verklaard.
2017-11-13
Opdracht voor organiseren van kermissen in 2003 voor onbepaalde tijd enkelvoudig onderhands gegund - aanbeveling om aan te besteden.
2018-02-16
Motivering van enkelvoudig onderhandse gunning van organisatie van kermissen niet deugdelijk.
2018-02-09
Maximaal aantal pagina's A4 overschreden, maar eis was niet transparant - ongelijke behandeling tijdens de schouw.
2018-02-16
Gunnen op laagste prijs bij inhuur diverse functies niet afdoende gemotiveerd.
2018-02-13
Geen wezenlijke wijziging noodzakelijk bij heraanbesteding na opzegging van de overeenkomst.
2018-02-18
Klacht over voorschrijven Duits keurmerk RAL GZ 951/1 voor containers deels gegrond.
2018-01-29
Traag handelen bij heraanbesteden na overbruggingsovereenkomst die al 9 maanden duurt - dwingende spoed.
2018-02-28
Mag de winnende inschrijver in de onderbouwingsfase een onderaannemer opgeven waarover hij niet kan beschikken?
2017-11-10
Baaierd van klachten over aanbesteding besloten vervoer.
2017-10-27
Bonus/malus- en boeteregeling disproportioneel en niet transparant?
2018-01-31
Ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.
2017-10-27
Merk voorschrijven bij laboratoriumproducten mag, mits 'of gelijkwaardig' is toegevoegd.
2018-02-27
Ten onrechte geen weging prijs/kwaliteit vastgesteld. Geen verplichting tot stellen van verificatievragen.
2017-09-29
Advocatendiensten mogen meervoudig onderhands op laagste prijs gegund worden met één uurtarief als criterium.
2017-07-28
Onduidelijke eis aan kosten ligdagen bij andere uitvaartondernemer is in strijd met transparantieverplichting.
2017-11-30
Onderhandse gunning van organisatie van kermissen onvoldoende gemotiveerd.
2017-11-03
Onjuist selectiecriterium door geen punten toe te kennen in geval van beroep op een derde die geen onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband.
2018-01-24
Enkelvoudig onderhandse procedure op onjuiste wijze voortgezet als meervoudig onderhandse procedure – risico van leuren.
2017-07-14
Is een korting op de prijs wegens overschrijding van topinkomens van bestuurders proportioneel?
2017-07-28
Klager mocht ≥5% invullen waar één kortingspercentage werd gevraagd, maar ook een minimumpercentage.
2017-07-28
Gunningscriterium moet verband houden met de opdracht.
2017-07-26
Is uitsluiting van gevolmachtigd agenten bij aanbesteding verzekeringsdiensten toegestaan?
2017-06-30
Aanbesteding schapenbegrazing tijdens lammerperiode is ongelukkig moment.
2017-06-23
Zijn referentie-eisen bij aanbesteding assessments toelaatbaar?
2017-05-10
Is de integrale beoordeling van gunningscriteria ten onrechte niet uitgevoerd?
2017-04-26
Is de inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard?
2017-04-06
Is er sprake van schending van de Voorschriften 3.9 A en 3.9 D Gids Proportionaliteit?
2017-04-06
Is het geven van meer punten bij meer referenties toegestaan? Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.
2017-02-24
Is een significante verhoging van de exploitatiebijdrage bij een dienstenconcessie toelaatbaar? Beroep op artikel 2.163b Aw 2012 slaagt.
2017-05-18
Intrekking aanbesteding niet tijdig gemotiveerd. Wel een gegronde reden daarvoor (tardief) gegeven.
2017-02-24
Moet de exploitant van een online medium door een gemeente worden uitgenodigd om in te schrijven voor het verspreiden van nieuws?
2017-01-30
Inschakeling van externe adviseur - is er sprake van belangenverstrengeling?
2017-04-24
Heeft beklaagde gehandeld in strijd met de transparantieverplichting van artikel 1.9 Aw 2012? Is reparatie daarvan mogelijk door inschrijvers de gelegenheid te bieden hun inschrijvingen te herstellen?
2017-02-20
Is een selectiemethode met extra punten voor meer referenties en combinaties van kerncompetenties toelaatbaar?
2017-02-24
Is het vragen naar gelijke opdrachten in plaats van vergelijkbare opdrachten toegestaan? Onterecht beroep op percelenregeling.
2016-12-15
Heeft de aanbestedende dienst voldoende informatie verstrekt aan klager om een functietest te kunnen uitvoeren?
2016-12-21
Is de gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd? Rechtsbescherming bij meervoudig onderhandse procedure.
2017-02-20
Wanneer dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van een onderaannemer waarop beroep wordt gedaan, ingediend te worden?
2016-12-15
Discriminerende en disproportionele eisen aan verpakkingseenheden van kantoorartikelen?
2017-01-26
Is sprake van een ernstige beroepsfout die valt toe te rekenen aan de onderneming? Staat het niet melden daarvan gelijk aan het afleggen van een valse verklaring?
2017-02-03
Is een eis dat raamcontractanten bij nadere offerte geen combinatie met elkaar vormen toegestaan?
2016-12-05
Heeft klager niet voldaan aan één van de selectie-eisen? Zo ja, kan de inschrijving nog worden verbeterd of aangevuld?
2017-02-28
Uitleggingsvraag. (Twee aanbestedingsprocedures die gedeeltelijk de levering van dezelfde producten betreffen. Onder welke van beide aanbestede raamovereenkomsten valt de levering van die producten?)
2016-12-01
Bevoordeling van uitgevers bij aanbesteding leermiddelen? Schending van artikel 1.10a Aw 2012?
2016-10-18
Is beklaagde afgeweken van de door haar bekendgemaakte beoordelingssystematiek?
2016-10-14
Mocht regeling voor B-diensten nog worden toegepast?
2016-11-04
Is de door de aanbestedende dienst gehanteerde Social Return eis toelaatbaar?
2016-12-06
Viel voor gegadigden te begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure was beëindigd?
2016-10-14
Zijn damplanken van koudgewalst staal gelijkwaardig met damplanken van warmgewalst staal?
2016-10-03
Heeft klager voldoende proactief gehandeld? Zijn de door klager gestelde integriteitsschendingen tijdig aangekaart?
2016-09-21
Rust op de aanbestedende dienst de verplichting om klager inzage te geven in het referentieproject van de winnende inschrijver?
2016-09-12
Heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met de transparantieverplichting van artikel 1.9 Aw 2012? Is het door de aanbesteder gehanteerde beoordelingsmodel synthetisch?
2016-07-26
Rechtstreekse werking of richtlijnconforme interpretatie?
2016-07-18
Is afwijking van paritair opgestelde voorwaarden toegestaan?
2016-07-16
Subjectieve beoordeling gunningscriterium? 'Klik' tussen inschrijver en beoordelaars meewegen is ontoelaatbaar.
2016-06-17
Adequate risico-allocatie? Ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis?
2016-06-07
Geschiktheidseis discriminatoir?
2016-08-03
Mag de mate waarin een monster voldoet aan een referentiemonster als gunningscriterium worden gehanteerd?
2016-05-23
Gelijkheids- en transparantiebeginselen geschonden? (Zie ook advies 349.)
2016-08-03
Gelijkheids- en transparantiebeginselen geschonden? (zie ook advies 350.)
2016-08-03
Is de keuze voor toepassing van het gunningscriterium laagste prijs voldoende gemotiveerd?
2016-05-10
Clusterverbod en splitsingsgebod. Of sprake is van een daadwerkelijke samenvoeging van opdrachten is geen juridische maar een feitelijke vraag.
2016-04-28
Handelen in strijd met Aw 2012 door uitvoerder van in 2013 aanbestede regieopdracht tot de onderhavige procedure toe te laten? EMVI de facto keuze voor gunningscriterium laagste prijs?
2016-04-21
Niet tijdig klagen. Samenvoegingen van opdrachten voldoende gemotiveerd? Zo vroeg mogelijk motiveren.
2016-04-13
Belangenconflict? (De enkele stelling van klager dat de adviseur van beklaagde in dezelfde markt actief is als potentiële aanbieders, levert in deze aanbesteding geen objectief gegeven op, op grond waarvan aan de non-discriminatoire en transparante behandeling van inschrijvers moet worden getwijfeld.)
2016-04-14
Handelt beklaagde in strijd met haar verplichting een gunningssystematiek te kiezen die haar in staat stelt na te gaan welke inschrijving de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt?
2016-07-21
Afwijking van paritair opgestelde voorwaarden? Adequate risico-allocatie? Ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis? Afwijking voldoende gemotiveerd?
2016-02-29
Vertrouwelijkheid van gegevens geschonden. Beklaagden hebben potentiële inschrijvers ongelijk behandeld. De geldende klachtenregeling van beklaagden vormt een ongeoorloofde belemmering van de toegang tot de rechter.
2016-04-05
Bij de bepaling van de beoordelingsmethode heeft beklaagde gehandeld in strijd met het transparantiebeginsel (artikel 1.9 Aw 2012). Beklaagde heeft niet alle relevante redenen voor haar gunningsbeslissing aan klager meegedeeld.
2016-07-08
Veiling van perceel na faillissement opdrachtnemer toelaatbaar?
2017-02-28
Negatieve mondelinge mededelingen over beoordeling van een inschrijving na uitnodiging voor een presentatie ontoelaatbaar.
2016-03-04
Kerncompetentie onvoldoende transparant gedefinieerd. Motivering van selectiebeslissing onvoldoende.
2016-07-21
Meervoudig onderhandse gunning adviesopdracht toelaatbaar. Uitsluiting makelaars bij aanbesteding van verzekeringen. Belangenconflict niet aannemelijk gemaakt.
2016-12-20
Niet-functionele eisen aan minicontainers worden als disproportioneel en discriminerend beoordeeld.
2017-01-26
Samenvoeging van opdrachten voldoende gemotiveerd?
2015-12-16
Mag een ISAE 3402 rapport gevraagd worden of is dit een disproportionele eis? Gelijkwaardigheid certificaten.
2017-02-28
Zijn de eisen aan referenties disproportioneel? Heeft beklaagde in een brief nieuwe kerncompetenties vastgesteld?
2016-02-04
Is het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium proportioneel?
2015-12-17
Motiveringsplicht en vertrouwelijkheid. Het beoordelingsmodel moet vooraf bekend gemaakt worden.
2017-02-03
RAW OMOP bestek – bevoegdheid van de aanbesteder om vragen over een niet-winnende inschrijving te stellen?
2016-07-22
Zijn de referentie-eisen in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G lid 2 Gids Proportionaliteit?
2015-12-11
UAV-GC 2005 niet geschikt voor dit project?
2016-10-13
Samenvoeging van opdrachten voldoende gemotiveerd?
2016-01-19
Geen deugdelijke generieke motivering voor afwijking van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC) 2005 gegeven. Ten dele ook ondeugdelijke motivering van specifieke afwijkingen.
2016-01-22
Verplichting om 'level playing field' te scheppen niet nageleefd bij complexe ICT-aanbesteding.
2016-04-15
Instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) met toepassing van de nationale openbare procedure. Had Europees aanbesteed moeten worden?
2016-03-04
Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben?
2015-11-23
Onjuiste beoordeling kwaliteitscriteria?
2017-02-28
Verwijzing naar een bepaald fabricaat toegestaan?
2015-12-04
Leidt het niet invullen van een aantal besteksposten in de inschrijvingsstaat terecht tot het ongeldig verklaren van de inschrijving? Is de ongeldigverklaring van de inschrijving onjuist en te laat gemotiveerd?
2016-03-23
Social Return eis bij meervoudig onderhandse aanbesteding is niet duidelijk en ook niet proportioneel.
2015-10-30
Marktplaats te kwalificeren als meervoudig onderhandse procedure? Lichtere eisen dan bij een Europese procedure?
2016-02-12
Heeft de aanbestedende dienst gehandeld in strijd met haar motiveringsplicht van artikel 2.130 Aw 2012? Inschrijver voldoende proactief?
2017-02-28
Is de gunningssystematiek in strijd met artikelen (2.)114 en (2.)115 Aw 2012? Is bij een wijziging publicatie van een rectificatie vereist?
2015-10-20
In welk stadium van de aanbestedingsprocedure moet de keuze voor de looptijd van de raamovereenkomst bekend worden gemaakt?
2016-03-11
Kwaliteit is conform de aanbestedingsstukken beoordeeld - geen strijd met transparantiebeginsel. Strategische inschrijving niet aangetoond.
2017-02-10
Nationale aanbesteding. Motiveringsplicht geschonden - opschortende termijn is niet gaan lopen.
2016-06-10
Geen strategische inschrijvingen bij aanbesteding busvervoer vastgesteld.
2015-09-30
Is bij een EMVI beoordeling loting toegestaan?
2015-10-08
Te summiere beschrijving gunningscriteria is in strijd met transparantiebeginsel.
2015-09-18
Moeten referentieopdrachten gelijk of vergelijkbaar zijn?
2015-09-25
Prijzenformulier met onbekende aantallen die door de inschrijvers geschat moeten worden. Strijd met het gelijkheidsbeginsel.
2016-04-08
Aanvullen referentie? Beoordeling van referenties op juiste wijze?
2015-09-21
Is aanvulling van de motivering van de gunningsbeslissing toegestaan? Mag inschrijving worden aangevuld?
2016-07-30
Wat is de verhouding tussen voorschrift 3.5 D en 3.9 C van de Gids Proportionaliteit?
2015-08-13
Aanbestedingsplichtige opdrachten of inbestedingen?
2015-12-17
Bindend advies? Is het subcriterium juist beoordeeld? Zijn alle relevante redenen vermeld in de gunningsbeslissing?
2015-07-21
Is de onderhandse gunning van opdracht van planontwikkeling in strijd met het aanbestedingsrecht?
2016-09-20
Mag een deel van het risico op annuleringen bij de inschrijvers worden neergelegd?
2015-07-27
Voldoende transparante eis?
2015-09-30
Hoe kun je omgaan met EMVI bij een STABU-bestek? (Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw)
2015-10-05
Heeft de aanbestedende dienst de gunningscriteria voldoende duidelijk omschreven?
2015-06-08
Moet rekening worden gehouden met kosten en besparingen die de aanbestedende dienst zelf zal realiseren bij de uitvoering van de opdracht?
2015-06-24
Heeft beklaagde voldoende transparantie betracht in het kader van een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats)?
2016-07-20
Disproportionele omzeteis?
2015-06-09
Mag in het kader van social return worden geëist dat een bepaalde onderaannemer wordt ingeschakeld?
2015-07-20
Is er sprake van een belangenconflict? Verplichting van de aanbestedende dienst om inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen.
2016-06-10
Leidt het toestaan van het dubbele verdienmodel tot ongelijke behandeling of disproportionele eisen? Belangenverstrengeling?
2015-10-05
Outsourcing: is verplichte overname van productiemiddelen toegestaan?
2015-05-07
Afwijkingen op de UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst: hoever strekt de motiveringsplicht?
2015-06-04
Heeft klager voldoende proactief gehandeld? Zijn de technische specificaties voldoende transparant?
2016-05-31
Voldoen de gehanteerde kwalitatieve gunningscriteria aan de transparantie-eis?
2015-06-10
Is ten onrechte afgeweken van de verplichting 'EMVI, tenzij'?
2015-05-01
Moet een aanbestedende dienst ook bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) transparantie betrachten? En zo ja, wat houdt dat in?
2015-08-10
Heeft beklaagde proportioneel gehandeld door fluctuaties van minder dan 10% voor rekening van de inschrijvers te laten?
2016-07-26
Voor wiens risico komt het niet kunnen uploaden van bestanden? Gelijkheidsbeginsel.
2015-04-28
Heeft de inschrijver aan de referentie-eisen voldaan? Mocht bij de inschrijving een kwaliteitscertificaat geëist worden?
2016-05-12
Eisen die (exclusief artikel 2.53 lid 1 Aw 2012) gelden t.a.v. een Nota van Inlichtingen: dienen deze ook bij een nationale procedure te worden toegepast? Publicatieplicht. Gelden de proportionaliteitseisen ook t.a.v. bewijs­middelen?
2015-07-31
Is klager voldoende proactief geweest? Risico op collusie en proportionele maatregelen daartegen.
2015-04-21
Bestaat de mogelijkheid om vrije en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken te beperken?
2015-03-23
Is de bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist uitgeoefend, ondanks een fout van de aanbestedende dienst?
2015-04-03
Heeft beklaagde gekozen voor een wijze van beoordeling die het risico van willekeur en favoritisme niet uitsluit?
2015-09-21
Financiële ratio's aan te merken als (proportionele) geschiktheidseisen.
2015-06-29
Mag beklaagde eisen dat inschrijvers referentieopdrachten overleggen die op onderdelen gelijk zijn aan de aanbestede opdracht?
2015-04-30
Ongeldige inschrijving gewijzigd door aanbestedende dienst - dit is in strijd met de regels.
2016-05-09
Mag een VCA**-certificaat geëist worden? Is het toelaatbaar te eisen dat alle leden van een combinatie over een ISO 9001 certificaat beschikken?
2016-05-09
Is een gesprek voorafgaand aan de gunningsbeslissing in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Is gehandeld in strijd met het transparantiebeginsel?
2015-03-04
Motiveringsplicht. Beoordeling in consensus of met gemiddelde. Drie identieke plannen met verschillende beoordelingen.
2016-04-29
Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012?
2015-03-20
Heeft de aanbestedende dienst voldoende getoetst of er sprake is van belangenverstrengeling bij de winnende inschrijver?
2015-03-26
Het tijdens een marktconsultatie onderhands contracteren met een van de deelnemers aan die marktconsultatie is in strijd met het transparantiebeginsel.
2015-07-17
Is beklaagde bij de beoordeling van de inschrijvingen afgeweken van de vooraf bekendgemaakte systematiek? Heeft beklaagde de mededeling van de gunningsbeslissing gemotiveerd met inachtneming van artikel 2.130 Aw 2012?
2016-05-17
Worden de specificaties en gunningssystematiek zo beschreven in de stukken dat één van uitgenodigde ondernemingen wordt bevoordeeld?
2015-01-27
Gebrek in Eigen Verklaring. Heeft beklaagde gehandeld in strijd met artikel 3.13.7 ARW 2012 en met het transparantiebeginsel?
2016-04-28
Moet de aanbestedende dienst mogelijkheid tot herstel bieden indien sprake is van een kennelijke materiele fout in de aanmelding van klager?
2014-12-19
Is sprake van onnodig samenvoegen van gelijksoortige opdrachten van verschillende aanbestedende diensten?
2015-01-12
Onnodige samenvoeging bij overheidsopdrachten van vervoersdiensten voor verschillende doelgroepen?
2015-01-12
Mag een bewijs van inschrijving in het architectenregister bij de aanmelding gevraagd worden? Moet een bericht dat via TenderNed verzonden is, tevens op andere wijze verzonden worden?
2016-04-28
Moet een aanbestedende dienst een maximum stellen aan het aantal referentieopdrachten?
2014-12-11
Is er sprake van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst of van het samenvoegen van gelijksoortige opdrachten door verschillende aanbestedende diensten?
2015-01-30
Social return-voorwaarden bij een leveringsopdracht in beginsel niet proportioneel vanwege lage arbeidscomponent. Uitzondering mogelijk?
2014-11-28
Is het verplicht om een nader gedetailleerde beoordelingsmatrix vóór het sluiten van de inschrijftermijn bekend te maken?
2015-03-05
Is de motiveringsplicht voldoende nageleefd bij samenvoeging van niet-gelijksoortige opdrachten met een zeer hoge geraamde waarde?
2014-12-03
Was uit de selectieleidraad voldoende duidelijk dat alle deelnemers in een combinatie het benodigde kwaliteitsborgingcertificaat moesten overleggen op aanvraag van de aanbestedende dienst?
2014-10-27
Voldoet de winnende inschrijver wel aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen?
2014-10-16
Hoe kan bij de beoordeling afwijken van de inschrijvingsleidraad hersteld worden?
2014-11-14
Kan aanbestedende dienst aan Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit voldoen door bepalingen uit Model VNG over te nemen?
2014-10-09
Is bij heraanbesteding van een opdracht wijziging van toegestane werkwijzen voldoende om van een wezenlijke wijziging te spreken?
2015-01-22
Is er ten onrechte niet aanbesteed?
2015-04-09
Commissie bevoegd? Is er een plicht tot bekendmaking van de verhouding prijs-kwaliteit bij de meervoudige onderhandse procedure? Inschrijver voldoende proactief?
2014-10-09
Heraanbesteding? Wezenlijke wijziging? Is wijziging van het relatieve gewicht van de gunningcriteria een wezenlijke wijziging?
2014-09-19
Bevoordeling zittende leverancier? Beoordelingsvrijheid ten koste van voldoende transparant beoordelingskader?
2014-09-12
Heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met de transparantieverplichting? Zijn bij de beoordeling van kwaliteitscriteria de juiste maatstaven gehanteerd? Is de opschortende termijn gaan lopen bij de mededeling van de gunningsbeslissing?
2016-05-17
Als aanbestedingsdocumenten onduidelijk zijn moet een klager tijdig vragen stellen.
2014-08-26
Vormt de referentie-eis de vertaling van kerncompetenties die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht?
2014-08-15
Samenvoeging onnodig, Aanbestedingswet 2012? Als de samenvoeging gemotiveerd is, is er dan nog plicht tot motivering waarom er niet is opgedeeld in percelen?
2014-07-22
Mag een selectieprocedure gewijzigd worden na indiening van de aanmeldingen?
2014-08-19
Is sprake van een uitbreiding van de precontractuele waarschuwingsplicht en is dat toelaatbaar?
2014-08-20
Mogen ongelijksoortige opdrachten worden samengevoegd?
2014-07-08
Welke voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het indienen van de inschrijving kunnen van de aanbestedende dienst gevraagd worden?
2014-07-29
Wie moet (on)geoorloofde belangenverstrengeling tussen aanbestedende dienst en een van de inschrijvers aannemelijk maken?
2014-07-15
Is de wijziging van de samenstelling van de beoordelingscommissie gedurende de aanbesteding in strijd met het transparantiebeginsel?
2015-08-17
Is het in de nota van inlichtingen gewijzigde boetebeding disproportioneel?
2014-06-13
Moet aanbestedende dienst termijnen aanpassen bij storing TenderNed?
2014-05-26
Een aanbestedende dienst mag weigeren vragen te beantwoorden die na het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn worden gesteld. Had, gezien het grote aantal vragen, de aanbestedende dienst die termijn moeten verlengen?
2014-05-22
Is een social return eis van 3% van de gefactureerde aanneemsom proportioneel?
2014-06-23
UAV-GC en gevolgen niet tijdig verkrijgen vergunning.
2014-05-22
Advies 93-95. (Het stellen van deze drie eisen tezamen in één aanbestedingsprocedure is op zich toegestaan.
ISO-9001; ISO-14001; SROI-eis: Social Return On Investment. Zie ook advies 93.)
2016-05-12
Zijn scholen onder een koepelinstantie aanbestedingsplichtig?
2014-07-17
Advies 93-95. (Het stellen van deze drie eisen tezamen in één aanbestedingsprocedure is op zich toegestaan.
ISO-9001; ISO-14001; SROI-eis: Social Return On Investment. Zie ook advies 95.)
2016-05-12
In hoeverre is herstel van een gebrek in de inschrijving bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) toegestaan?
2015-08-10
Bevat de motivering van de gunningsbeslissing de relevante redenen?
2014-04-03
Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?
2014-06-18
Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?
2014-06-18
Mag de aanbestedende dienst een 3e mogelijkheid openstellen voor indienen van inschrijvingen, naast de 2 mogelijkheden genoemd in de aanbestedingsstukken?
2014-04-10
Heeft de aanbestedende dienst de gunningcriteria voldoende duidelijk beschreven?
2014-03-17
Wat betekenen artikelen 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 voor de beoordelingsvrijheid van een aanbestedende dienst?
2014-05-12
Is de toepassing van het (sub)gunningscriterium "duurzaamheid" en de motivering van de gunningsbeslissing in overeenstemming met het transparantiebeginsel?
2015-09-21
Moeten gunningcriteria ook bij meervoudig onderhandse procedure proportioneel zijn?
2014-04-24
Is een aanbestedende dienst verplicht mogelijkheid tot herstel te bieden?
2014-02-10
Mag een procedure worden afgebroken na mededeling van de gunningsbeslissing, maar vóór beoogde aanvaarding van de inschrijving?
2014-02-28
Kan bij gunning op laagste prijs een plan van aanpak worden gevraagd?
2014-03-03
Is nota van inlichtingen aanbestedingsstuk in de zin van artikel 1.1 Aw 2012?
2014-02-07
Inschrijver kan kiezen tussen twee verschillende prijzenbladen, is de beoordeling voldoende transparant?
2013-12-24
Mag een aanbestedende dienst beslissingen nemen die ten nadele van de winnende inschrijver zijn, zonder deze tijdig te informeren?
2015-04-14
Is inschrijver terecht uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure?
2015-04-09
Is de gestelde referentie eis proportioneel?
2014-01-20
2014-01-24
Zijn de voorschriften (3.5F en 3.5G) van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing op selectiecriteria? Wanneer moeten EMVI criteria bij de nationale niet-openbare procedure onder het ARW bekend worden gemaakt?
2015-01-22
Wijkt beoordeling van de referenties af van hetgeen gegadigde mocht verwachten op grond van de tekst van de selectieleidraad?
2013-11-29
Is sprake van strijd met zorgplicht voor leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde?
2014-01-27
Is sprake van een onnodige samenvoeging bij het samenvoegen van twee ongelijksoortige opdrachten?
2014-01-23
Zijn de contractsvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?
2013-12-24
Zijn de contractvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?
2013-12-24
Is het niet toevoegen van een tevredenheidsverklaring bij een eigen verklaring een voor herstel vatbare fout?
2013-10-17
Is referentie eis voldoende duidelijk?
2013-12-05
Is het vragen van meer referenties voor één kerncompetentie voldoende gemotiveerd?
2013-10-02
Is sprake van gunnen op EMVI of op laagste prijs?
2013-11-11
Is er sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang?
2013-10-15
Is gunningsbeslissing bij meervoudig onderhandse procedure voldoende gemotiveerd?
2013-10-25
Voor wie komt het risico van te late indiening van volledige toelichting op inschrijfstaat?
2013-08-21
Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit?
2013-10-25
Mag een overeenkomst met een zittende leverancier voor een jaar verlengd worden?
2013-11-01
Moet bij aanpassing selectiebesluit nieuwe bezwaartermijn gaan lopen?
2013-08-06
Onduidelijkheid in de aanbestedingsstukken tijdig aangeven.
2013-08-08
Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?
2013-08-13
Wat wordt verstaan onder een A-merk in de betreffende ICT-hardware markt?
2013-09-24
Merk opgenomen in gunningssystematiek, mag dat?
2013-07-12
Is de aansprakelijkheidsregeling disproportioneel?
2013-06-12