De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) is op 1 april 2013 van kracht geworden. Op dat moment waren de nieuwe Europese Richtlijnen al in voorbereiding. Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aangenomen. Deze richtlijnen beogen de aanbestedingspraktijk te moderniseren, de lasten te verminderen en toegankelijk te maken voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). De Richtlijnen sluiten aan op de Europese beleidsstrategie Europa 2030-strategie: een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, gericht op innovatie, duurzaamheid en de ondersteuning van gemeenschappelijke maatschappelijke doelen, zoals de duurzame ontwikkelingsdoestellingen (SDG's) voor een betere en duurzame wereld voor iedereen.

Nederland heeft de Aanbestedingswet 2012 aangepast aan deze nieuwe Europese Richtlijnen door middel van de publicatie van de wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Deze wetwijziging geldt vanaf 1 juli 2016. De herziene Aanbestedingswet 2012 kunt u hier vinden. De Momorie van Toelichting kunt u hier vinden.

De in een aanbestedingsprocedure op te nemen minimumeisen, indieningsvereisten en selectie- en gunningscriteria dienen volgens het Proportionaliteitsbeginsel in een redelijke verhouding te staan tot de opdracht. Bij het vormgeven van een aanbestedingsprocedure is daarom goed inzicht nodig in het marktpotentieel en een goede kennis van het aan te besteden product. Aanbesteden is dus niet (alleen) het werk van juristen en inkopers.

Aanbesteden is maatwerk. Geen enkel project is gelijk aan een ander project. Dat geldt ook voor opdrachtgevers. Dat heeft zijn weerslag op de aanbestedingsprocedures en de daarvoor te maken keuzes.