Alle in de herziene Aanbestedingswet (Aw) en het ARW 2016 genoemde termijnen betreffen minimumtermijnen, uitgedrukt in kalenderdagen. Het proportionaliteitsbeginsel is expliciet van toepassing op de termijnen. Daarmee is dwingend bepaald dat bij de vaststelling van de termijnen rekening gehouden dient te worden met de hoeveelheid werk die verricht dient te worden voor de aanmelding en de inschrijving terwijl rekening gehouden moet worden met erkende feestdagen en vakantieperiodes.

De termijnen voor het indienen van het verzoek tot deelneming en de inschrijving zijn bij de herziening van de Aanbestedingswet (Aw) ongewijzigd.

Openbare procedures

 1. Aw, inschrijven: 45 dagen (Artikel 2.71, lid 1).

 2. ARW 2016 EU, inschrijven: 45 dagen.

 3. ARW 2016 NL, inschrijven: 32 dagen.

Niet-openbare procedures

 1. Aw, aanmelden: 30 dagen (Artikel 2.71, lid 2); inschrijven: 40 dagen (Artikel 2.71, lid 4).

 2. ARW 2016 EU, aanmelden: 30 dagen; inschrijven: 40 dagen.

 3. ARW 2016 NL, aanmelden: 17 dagen; inschrijven 21 dagen.

Verlengingsplicht

De inschrijvingstermijn dient met 5 dagen (Artikel 2.72, lid 1) te worden verlengd wanneer niet alle aanbestedingsstukken vanaf het moment van aankondiging rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn. Om de verlengingsplicht te vermijden moeten dus ook alle gunningsstukken in een niet-openbare procedure al op het moment van aankondiging beschikbaar zijn.

Nota van Inlichtingen

De laatste Nota van Inlichtingen moet een aantal dagen voor inschrijving worden gepubliceerd.

 1. Aw: minimaal 10 dagen (Artikel 2.54).

 2. ARW 2016 EU: minimaal 10 dagen.

 3. ARW 2016 NL: minimaal 6 dagen.

Er is geen minimumtermijn voor een Nota van Inlichtingen in de selectiefase.

Verkortingsmogelijkheden

1. Indien een vooraankondiging is gepubliceerd, dan mag de inschrijftermijn bij Europese aanbestedingen worden verkort.

 1. Aw: tot 29 dagen, ongeacht procedure (Artikel 2.71, lid 5).

 2. ARW 2016: tot 29 dagen, ongeacht procedure.

De nationale procedures in het ARW 2016 kennen geen vooraankondiging.

2. De inschrijvingstermijn mag zowel in de Aanbestedingswet (Artikel 2.74b) als in het ARW 2016 met 5 dagen worden verkort:

 1. indien de aanbestedende dienst toestaat dat de inschrijvingen langs elektronische weg worden ingediend.

3. In urgente situaties mogen de minimumtermijnen worden verkort. Urgente situaties dienen onderbouwd te zijn.

 1. Aw, openbaar: inschrijven 15 dagen (Artikel 2.74 sub a).

 2. Aw, niet-openbaar: aanmelden 15 dagen (Artikel 2.74 sub b); inschrijven 10 dagen (Artikel 2.74 sub c).

 3. ARW 2016, openbaar: inschrijven 15 dagen.

 4. ARW 2016, niet-openbaar: aanmelden 10 dagen; inschrijven 10 dagen.

4. De verkortingstermijnen mogen in de Aanbestedingswet en het ARW niet bij elkaar worden opgeteld.

Stand-still-periode

De verplichte stand-still-periode, ook bekend als de Alcatel-termijn, de duiding ervan in de Staatscourant, is de periode tussen het bekendmaken van het gunningsvoornemen en de daadwerkelijke gunning. In deze periode kunnen inschrijvers bezwaar maken tegen de voorgenomen gunning. Deze periode duurt:

 1. Aw: minimaal 20 dagen na verzenden gunningsvoornemen (Artikel 2.127, lid 3).

 2. ARW 2016: minimaal 20 dagen na verzenden gunningsvoornemen.

Attentie: ARW 2016 geeft een termijn van minimaal 7 dagen na uitsluiting of afwijzing na selectiefase bij niet-openbare procedure, cuncurrentiegerichte dialoog en de onderhandelinsgprocedures. Dit betreft géén stand-still-periode, want de procedure mag doorlopen. De Aanbestedingswet (Aw) kent deze periode na de selectiefase niet.


Termijnen aanbestedingsprocedures ARW 2016
Infographic: Termijnen aanbestedingsprocedures ARW 2016