Met klimaatbewust inkopen verlaagt u de CO2 voetafdruk van uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld overstappen op duurzame energie en energie-efficiëntie meenemen bij de inkoop voor uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan vervoersmiddelen, klimaatinstallaties en ICT.Klimaatakkoord

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Klimaatadaptatie

Naast het tegengaan van CO2 uitstoot is het belangrijk Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie. Overheden moeten zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en de omgeving hierop aanpassen. Denk hierbij onder andere aan: dijken verstevigen, rivieren verbreden en meer groen in steden en dorpen.

CO2-Prestatieladder

Steeds meer aanbestedende diensten passen de CO2-Prestatieladder toe. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het effiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot — en die van hun leveranciers — te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot gezamelijk verder terug te dringen.

Handreiking Aanbesteden

De Handreiking Aanbesteden 3.1 is hét document voor inkopers/inkoopadviseurs om te gebruiken als u de CO2-Prestatieladder als een BPKV1 (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) -criterium bij uw inkoop of aanbesteding toe wilt passen. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe toepassing van de CO2-Prestatieladder in aanbestedingen werkt en in hoofdstuk 3 vindt u een aantal overzichtelijke stappen hoe een aanbestedende dienst het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder in een aanbesteding kan opnemen. Daarnaast geeft hoofdstuk 4 inzicht in de doorwerking van de CO2-Prestatieladder bij de uitvoering van projecten en hoe u daar als aanbestedende dienst gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld de toepassing van de dialoog op projecten en het projectdossier.

1 De CO2-Prestatieladder kan alleen als een geoorloofd gunningscriterium worden toegepast voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van een opdracht (project) en het aan de opdracht gerelateerde productieproces. Het is een onwettig gunningscriterium indien het betrekking heeft op de bedrijfsvoering van de ondernemer en levernaciers. Immers, bij dit duurzaamheidscriterium ontbreekt de relatie met het voorwerp van de opdracht.

Toepassing

De wijze van aanbesteden met de CO2-Prestatieladder is door de publicatie van Handboek 3.1 niet gewijzigd. Het BPKV-criterium versie 3.1 bevat eisen die gesteld worden aan het aan te besteden project. Deze eisen passen bij de eisen uit de norm (Handboek 3.1) op basis waarvan een organisatie een CO2-bewust Certificaat kan halen. Het Handboek is leidend voor de uitleg van de begrippen die zowel in het BPKV-criterium als bij certificering van de organisatie een rol spelen.

De in deze Handreiking beschreven methodiek kan toegepast worden in Europese aanbestedingen en aanbestedingen op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), door publieke opdrachtgevers en speciale sectorbedrijven. De Handreiking Aanbesteden versie 3.1 is getoetst en vastgesteld door de Adviesraad Aanbesteden van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), bestaande uit aanbestedingsdeskundigen van een aantal aanbestedende diensten. De Handreiking is bedoeld voor gebruik van de Ladder in aanbestedingen binnen de Nederlandse context.

Het eigenlijke BPKV-criterium CO2-Prestatieladder is opgenomen in Bijlage A, inclusief een verwijzing naar het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1.


 en mogelijk